Po našem mnenju vojaški piloti (v nadaljevanju piloti) od začetka veljavnosti ZPIZ-1 leta 2001 glede na številne kriterije prejemajo izrazito premajhno dodano dobo poklicnega zavarovanja:

  1. Piloti opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati (1. odst. 199. čl. ZPIZ-2)

Dolgoletno letenje v zrakoplovu (helikopter ali letalo) predstavlja izjemno velike obremenitve na telo, predvsem v obliki hrupa, vibracij in različnih sevanj, ves čas pa je prisotno tudi vdihavanje nevarnih snovi, delo z eksplozivnimi snovmi in potencialne grožnje ob odpovedi različnih sistemov (požari in podobno). Prav tako na telo, predvsem na hrbtenico, zelo negativno vplivajo obremenitve ob letenju na akrobatskih letalih.

V prid pilotom govori tudi visoka ocena tveganja, ki je bila izdelana septembra 2012 in opredeljuje še številne druge obremenitve.

Vojaško letenje je izrazito specifično in težko ter se ga lahko opravlja samo v letih, ko to telo še dopušča.

Telo po določeni starosti ne zmore več določenih obremenitev, navedenih v prvi alineji. S starostjo se močno zmanjša tudi reakcijski čas, ki pa je ključen pri opravljanju vsakodnevnih letalskih nalog. Verjetno si ni težko predstavljati, kako hitro je treba odreagirati ob helikopterskem reševanju v gorah, ko se konice krakov glavnega rotorja vrtijo en meter od stene, hkrati pa na veliki nadmorski višini pihajo močni gorski vetrovi oziroma sta zrakoplov in posadka izpostavljena drugim ekstremnim razmeram. Prav tako si je težko predstavljati običajnega človeka nad 50 let, ki bi brez posledic vsakodnevno opravljal akrobacije na trenažno-bojnem letalu.

Pomenljivo je tudi dejstvo, da morajo piloti eno-članskih zrakoplovov po 40 letu starosti opravljati zdravniški pregled 2x letno (do 40 leta 1x letno). Največja starost za profesionalno letenje na eno-članskem zrakoplovu pa je 60 let.

Prav tako se po evropski civilni letalski zakonodaji zahteva, da je v več-članskem zrakoplovu lahko samo en pilot starejši od 60 let, drugi pa mora biti mlajši od 60 let.

– Že vsakodnevne letalske naloge od pilota zahtevajo izjemne psihofizične napore, ki privedejo do velike izčrpanosti teh pripadnikov že na približno polovici njihove poklicne poti. Piloti so dnevno pod pritiskom in stresom, saj so njihovi gibi med pilotiranjem, odločitve pred in med letenjem ter reakcije ob nenadnih spremembah v okolju (nevihte, veter, megla in podobno) ali delovanju zrakoplova pogosto na meji zdravega razuma.

  1. Ureditev v tujih državah

– Francija. Piloti si delovno dobo skrajšajo s številom naletenih ur, kjer je vsaka ura  ovrednotena glede na težavnost naloge. V praksi do izpolnitve pogojev za polno pokojnino delajo od 15 do 18 let (če primerjamo s Slovenijo, bi to pomenilo benefikacijo med 12/27 in 12/32).

 – Zvezna republika Nemčija. Piloti se upokojijo najkasneje do 41 leta starosti ob minimalno 16 let služenja v nemškem vojaškem letalstvu (če primerjamo s Slovenijo, bi to pomenilo benefikacijo 12/30);

 – Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Do izpolnitve pogojev za poklicno pokojnino morajo v vojaškem letalstvu delati 18 let, ob poklicni upokojitvi dobijo nagrado v enkratnem znesku, ponovno nagrado dobijo ob starostni upokojitvi (če primerjamo s Slovenijo, bi to pomenilo benefikacijo približno 12/27);

 – Združene države Amerike. Po 20 letih dela v vojski prejemajo pokojnino v vrednosti ? zadnje plače, po 30 letih dela v vojski prejemajo pokojnino v vrednosti ? zadnje plače. Poleg pokojnine prejemajo še številne druge bonitete (če primerjamo s Slovenijo, bi to pomenilo benefikacijo 12/24). Ta ureditev velja tudi za ostale pripadnike ameriških oboroženih sil, kot je na primer pehota in podobno.

  1. Ureditev pred ZPIZ-1

Pred začetkom veljavnosti ZPIZ-1 (v obdobju SFRJ in samostojne Republike Slovenije do 1. 1. 2001) so piloti prejemali benefikacijo 12/18 in so se poklicno upokojevali pred 50. letom starosti.

 a

Glede na zgoraj navedena dejstva v Sindikatu pilotov Ministrstva za obrambo zahtevamo, da se za vojaške pilote v nov oz. prenovljen Zakon o obrambi uvrsti:

– višjo dodano dobo poklicnega zavarovanja in sicer iz zdajšnjih 12/15 na 12/18

– višjo prispevno stopnjo, ki bo zagotavljala zadostno vplačilo potrebnih finančnih sredstev za pravično poklicno pokojnino

S strani MO je dne 12. 4. 2016 potekala predstavitev Predstavitev sprememb ZObrsprememb Zakona o obrambi, ki ga je pripravilo MO. Trije sindikati obrambnega resorja (SPMO, SMO in SVOZ) so na sestanku ministrico za obrambo opozorili na primere dobre prakse pri sprejemanju predpisov na ostalih ministrstvih z intenzivnim sodelovanjem s socialnimi partnerji.
Poudarili smo , da je socialni dialog še posebej potreben pri usklajevanju in sprejemanju tako pomembnega področja predpisov, ki so pomembni za zaposlene na obrambnem področju.

Oziraje se na negativno oceno SV s strani vrhovnega poveljnika SV smo sindikati pričakovali predstavitev vseh sprememb predpisov na obrambnem področjuin ne samo zgolj ZObr.

Ministrici je bila s strani sindikatov podana zahteva, da omogoči v polni meri sodelovanje socialnih partnerjev pri usklajevanju in oblikovanju predlaganih sprememb predpisov na obrambnem področju.

Na spletnem naslovu http://www.mo.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/ si lahko prenesete predlog ZObr, ki je bil predstavljen sindikatom.

Izredna seja odbora za obrambo v DZ RS dne 26. 2. 2016Dne 22. 2. 2016 so združeni sindikati na obrambnem področju Sindikat Ministrstva za obrambo, Sindikat vojske obrambe in zaščite in Sindikat pilotov MO v nadaljevanju sindikati , na predsednika odbora za obrambo, poslanke in poslance naslovili predlog za seznanitev omenjenega matičnega delovnega telesa z ignoranco Vlade RS do legitimnih zahtev treh sindikatov obrambnega resorja za izboljšanje delovno pravnega stanja v SV in MO.

Združeni sindikati smo zahtevali od predsednika odbora za obrambo, da se sklicane seje udeleži tudi g. minister Koprivnikar kot vodja ožje vladne pogajalske skupine.

Že pred samim začetkom odbora za obrambo smo 26. 2. 2016 s strani predstavnikov MJU pridobili zagotovila, da bodo na podane zahteve omenjenih treh sindikatov sklicali sestanek med vsemi deležniki MJU, MO, SV in navedenimi sindikati obrambnega resorja, čemu je v sami razpravi na odboru za obrambo pritrdil tudi minister za JU. Odboru za obrambo je bila s strani predstavnika sindikatov posredovana informacija o ignoranci vlade RS do legitimnih zahtev sindikatov.

V treh sindikatih obrambnega resorja SMO, SVOZ in SPMO ocenjujemo, da je bilo s predlogom za razširitev dnevnega reda odbora za obrambo storjen bistveni napredek v dosedanjih zahtevah in predvsem v smeri pričetka iskanja rešitev do legitimnih zahtev omenjenih sindikatov.

Skupno sejo Odbora za obrambo in komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnost ocenjujemo kot plodno, saj je kot taka pripomogla k pričetku zahtevanega socialnega dialog sindikatov z vladno stranjo.

Danes bo v DZ potekala seja odbora za obrambo, kjer bodo predstavniki sindikatov predstavili probleme in predloge za izboljšanje stanja v SV, med njimi tudi SPMO.

vosjka-pilatus

Vir: rtvslo.si

“Prav tako se v plačah na mednarodnih misijah ali mirnodobni
strukturi SV-ja v tujini v niti eni točki ne ovrednoti strokovnost
vojaškega letalstva, pa čeprav gre to za poklic, ki se po vseh standardih
uvršča med najzahtevnejše, tako po znanju kot tudi nevarnosti.
Tako je pilot, ki leti za namene strateškega letalskega prevoza v
najnevarnejše države, kot so Irak, Afganistan, Srednjeafriška republika itd.,
plačan skoraj identično kot neki častnik uradnik, delujoč
v Bruslju.pa se diskriminacija kaže pri mačehovskem odnosu države do lastne vojske,”

Tobija Cukjati, predsednik SPMO

 

Več v prispevku na RTVSLO.

Obveščamo vas, da Javna agencija za civilno letalstvo RS na Zavodu za zaposlovanje 16.12.2015 objavlja sledeča prosta delovna mesta:

– Letalski nadzornik I (dve delovni mesti, področje letalskih operacij in plovnosti),

– Letalski nadzornik II (eno delovno mesto, področje licenciranja osebja),

– Letalski nadzornik III (tri delovna mesta, področje letalskih operacij in plovnosti),

– Področni sekretar (za področje IT).

Vir: CAA

Brez naslovaNa podlagi storjenih krivic v enotnem plačnem sistemu do zaposlenih v  obrambnem resorju ter na podlagi prakse pri plačnih sistemih v NATO in EU  (vojske omenjenih sistemov niso v enotnih plačnih sistemih oz. imajo  popolnoma drugače razdelane plačne sisteme in module) zahtevamo  spremembo v ZSPJS, ki bo obrambnem sistemu dovolila izstop iz enotnega   plačnega sistema.

OBRAZLOŽITEV:

Že več let poudarjamo, da enotni plačni sistem, kot ga imamo v RS, ni pravičen do zaposlenih v obrambnem resorju, saj poleg ustreznega plačila specifike dela in nalog v obrambnem resorju onemogoča načrtovanje in uresničevanje kariernih poti zaposlenih. Če povzamemo, sistem nazivov in primerjava sorodnih ali podobnih poklicev ne daje prave slike in tudi zaradi tega govorimo o podcenjenosti dela zaposlenih v obrambnem resorju.
Dejstvo je, da imajo vsi poklici znotraj obrambnega resorja specifične naloge, ki jih enotni plačni sistem ne priznava, bodisi so to civilne osebe na raznih civilnih dolžnostih in poklicih, bodisi so to vojaške osebe ali pa zaposleni v URSZR oz. upravnem delu MO. ZObr in ZSSlov v svojih določilih glede nalog zelo natančno in jasno vsem zaposlenim zapovedujeta naloge in oblike dela, ki jih ostali v javnem sektorju ali v državni upravi ne poznajo. Enotni plačni sistem ne prepoznava teh razlik in jih posledično neustrezno ovrednoti oziroma ne dovoli ustreznega plačila za opravljene naloge. Zato trdimo, da enotni plačni sistem negativno vpliva tudi na opravljanje nalog in posledično slabi varnost Republike Slovenije, hkrati pa determinira:
– nemožnost prilagajanja nazivov (v nobeni strukturi ni možnosti napredovanja v petih nazivih) specifikam strukture delovnih mest in nalog;
– neustrezno uvrstitev civilnih delovnih mest v J skupino;
– anomalija prevedbe višjih podčastnikov in častnikov;
– nemožnost sklepanja kolektivnih pogodb.

Vse našteto vam je bilo natančno pojasnjeno v skupnem dopisu z dne 15. 4. 2015, in sicer: ?Zahteve sindikatov za spremembe ZSPJS, KPJS, KPND in odpravo anomalij plačnega sistema?.
Dodatni argument, ki vas vodi k prepoznavanju problematike na obrambnem področju je predvolilna obljuba ? na odgovor na postavljena vprašanja SMO, in sicer je takrat, zlasti SMC, zagotovila, da je vaš dolgoročni cilj izločitev obrambnega resorja iz enovitega plačnega sistema javnih uslužbencev. Navsezadnje ste navedene obljube implementirali v koalicijsko pogodbo, v kateri zagotavljate, da boste prioritetno pristopili k zagotovitvi dostojnega in profesionalnega opravljanja službe vsem, ki skrbijo za našo varnost.

Iz zgoraj navedenega tako ugotavljamo, da vas naša zahteva za izstop iz enotnega plačnega sistema ne preseneča. Prepričani smo, da so vaše obljube in zaveze v koalicijski pogodbi iskrene, zato smo prepričani v vladno podporo k izvedbi naše navedene zahteve po izstopu iz enotnega plačnega sistema.

Neizpodbitna resnica je, da smo edina vojska in obrambni sistem na svetu, ki je povezan v enotni plačni sistem, saj je splošna praksa, da ima obrambni sistem na čelu z vojsko svoj plačni sistem. Dopolnilno dejstvo je, da je osnovna plača vojaka v primerljivih državah Evropski uniji veliko višja kot je to urejeno v Republiki Sloveniji.
Dovolj je bilo suženjstva in storjenih krivic v imenu enotnega plačnega sistema. Tudi zaposleni v obrambnem sistemu smo delavci, predvsem pa ljudje, hkrati pa varuhi varnega in stabilnega življenja v RS .

Zato zahtevamo takojšnje postopke za izstop iz enotnega plačnega sistema.